دانلود حل مسائل فیزیک ۲ هالیدی ویرایش هشتم(فارسی)

f2

امروز کتاب تشریح مسائل (حل مسائل) کتاب معروف فیزیک پایه(عمومی) جلد ۲ هالیدی ویرایش هشتم را برای شما تهیه کرده ایم.

این کتاب کلیه مسائل و همچنین خلاصه و نکات مهم را برای شما آورده است و همچنین به زبان فارسی نیز میباشد.

کتاب فیزیک ۲ حاوی ۱۳ فصل بوده که به خاطر تعداد زیاد فصول در دو فایل برای شما تهیه کرده ایم.

فایل شماره ۱ فصل های ۱ تا ۷(۲۱ تا ۲۷)

فصل ۲۱:بار الکتریکی

فصل ۲۲:میدان الکتریکی

فصل ۲۳:قانون گاوس

فصل ۲۴:پتانسیل الکتریکی

فصل ۲۵:ظرفیت

فصل ۲۶:جریان و مقاومت الکتریکی

فصل ۲۷:مدارهای مستقیم(DC)

قیمت ۳۰۰۰ تومان

فایل شماره ۲ فصل های ۸ تا ۱۳(۲۸ تا ۳۳)

فصل ۲۸:میدان مغناطیسی

فصل ۲۹:میدان مغناطیسی ناشی از جریان

فصل ۳۰:القایش و القاییدگی

فصل ۳۱:نوسان های الکترومغناطیسی و جریان متناوب

فصل ۳۲:خواص مغناطیسی مواد

فصل ۳۳:امواج الکترومغناطیسی

قیمت ۳۰۰۰ تومان

 رمز:dars-yar.ir